REGULAMIN

XII Wakacje z Historią

                                Lipie 04 -13 VIII 2023

1. XII Wakacje z Historią, nazywane dalej zlotem, są inicjatywą społeczną i ma na celu integrację ludzi o zbliżonych zainteresowaniach, poznawanie historycznych miejsc, zabytków, edukację oraz upowszechnianie idei ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego połączone z rodzinnym wypoczynkiem i rekreacją.

2. Organizatorzy zlotu umożliwiają uczestnikom udział w ramach wpisowego (za wyjątkiem dobrowolnych opłat za udział w nieobowiązkowych płatnych atrakcjach), oferując dostęp do terenu (zgodnie z porozumieniem z właścicielem), udział w elementach programu zlotu. Przygotowane atrakcje, wydarzenia, zaplecze zlotu są zorganizowane na zasadzie dobrowolnego użyczenia, ofiarowania i w innych niezobowiązujących formach, dlatego organizator nie gwarantuje uczestnikom realizacji pełnego programu, mimo iż podejmuje starania do jego zrealizowania. Realizacja punktów programu zlotu wymaga współdziałania większej grupy uczestników i nie jest możliwa bez tego.

3. Każdy uczestnik zlotu bierze w nim udział dobrowolnie i na własne ryzyko. Uczestnicy biorąc udział w zlocie w pełni rozumieją i akceptują niebezpieczeństwa wynikające z podejmowanych działań w ramach zlotu, np. udziale w eksploracji w głębokich wykopach, w piwnicach zrujnowanych budynków itp. oraz miejsca zlotu, np. teren wyłączony z normalnego użytkowania, niezabezpieczone ruiny, brzeg rzeki itp. W tym szczególnie zdają sobie sprawę z ryzyka wypadków, okaleczeń, szkody na zdrowiu i mieniu, jakie może nastąpić wskutek podejmowanych działań, np. eksploracji, zwiedzania niedostępnych budynków i przestrzeni itp. oraz wskutek przebywania na terenie niebezpiecznym, np. w sąsiedztwie lub wewnątrz niezabezpieczonych ruin, w sąsiedztwie lub wewnątrz głębokich wykopów, na brzegu lub na wodach rzeki itp. W związku z tym, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub szkodzie na zdrowiu i mieniu nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatorów.

4. Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich uczestniczących w  XII Wakacjach z Historią spada na rodziców i opiekunów. Nieletni mogą uczestniczyć w zlocie wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się u organizatora zlotu. Zarejestrowanie z podaniem danych personalnych jest warunkiem uczestnictwa. Dane wrażliwe (pesel i adres) będą przetwarzane jedynie na potrzeby organizacyjne i ubezpieczenia uczestników od NNW

6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim personaliów uczestników w sytuacjach tego wymagających, a związanych z uczestnictwem w zlocie, np. w związku z konkursami, w związku z organizacją atrakcji, a także w informacjach o zlocie na forach i portalach społecznościowych oraz innych mediach. Uczestnicy akceptują możliwość ujawniania ich personaliów i wizerunku przez organizatora . Organizator może przychylić się do indywidualnej prośby uczestnika o ograniczenie rozpowszechniania jego personaliów w mediach o ile będzie to technicznie proste i nie będzie ograniczało działań w ramach zlotu.

Dane osobowe (np.adresy, nr PESEL)pozyskane przez organizatorów na potrzeby organizacyjne po zakończeniu zlotu nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone.

7. Uczestnicy zlotu otrzymają identyfikatory, które zaświadczają o udziale w zlocie oraz będą podstawą do uczestnictwa w punktach programu zlotowego. Tylko uczestnicy zapisani podczas oficjalnego naboru mają pełne prawa uczestniczyć we wszystkich punkach programu zlotu oraz loterii, o udziale pozostałych osób zapisanych na miejscu lub jako rezerwowe decyduje KAPITUŁA ZLOTOWA wybrana na spotkaniu organizacyjnym.

8. Uczestnicy zlotu obowiązani są dbać o wspólny wizerunek uczestników zlotu, wizerunek formuły zlotu i nie działać na szkodę organizatorów. W związku z powyższym uczestników w szczególności obowiązuje zachowanie zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami kultury, dbanie o porządek i estetykę miejsca zlotu, tworzenie pozytywnego wizerunku uczestników zlotu w odbiorze osób postronnych, także poza miejscem zlotu oraz poszanowanie prawa.

9. W trosce o wspólny wizerunek i w poszanowaniu prawa w czasie trwania zlotu, jak również po jego zakończeniu obowiązuje całkowity zakaz indywidualnej i grupowej eksploracji na terenie zlotu i w szerokiej okolicy, w których zlot został zorganizowany. Osoba przyłapana na w/w czynnościach zostanie natychmiast usunięta ze zlotu. Samodzielna eksplorację poza programem zlotu będzie traktowana jak poszukiwania nielegalne bez pozwolenia. Za czyn taki grożą konsekwencje prawne zgodnie z odnośnymi przepisami. Wyjątek od powyższego zakazu stanowi uczestnictwo w oficjalnych pracach zaplanowanych w programie zlotu, zgodnie z uzyskanymi zgodami administracyjnymi oraz zaleceniami organizatora zlotu.

10. Podczas prowadzenia zaplanowanych prac w trakcie zlotu i działań, w tym eksploracyjnych uczestnicy zobowiązani są do pozostawiania terenu w stanie uporządkowanym, nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.

11. Uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest zgłaszać wszelkie znaleziska organizatorowi i postępować z odkryciami w sposób zalecany przez organizatora. W szczególności dotyczy to odkrycia rzeczy niebezpiecznych i zabytków.

12. Wszelkie artefakty znalezione podczas trwania zlotu zostaną przekazane organizatorowi, który będzie z nimi postępował zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi i przekaże je do wskazanej w nich kolekcji muzealnej lub innego określonego miejsca.

13. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do zachowania ładu i porządku na terenie zlotowym i personalnie odpowiada za szkody wyrządzone innym uczestnikom, gościom, właścicielowi terenu i innym podmiotom poszkodowanym.

14. Uczestników konkursów obowiązuje kultura osobista i zasady fair play wobec konkurentów. Osoby nie przestrzegające tych zasad mogą zostać zdyskwalifikowane. O dyskwalifikacji decyduje organizator względnie wskazana przez niego osoba/y prowadząca poszczególne konkursy.

15. Organizatorzy zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione bez opieki rzeczy osobiste uczestników, ani za inne szkody poniesione przez uczestników zlotu.